Noteikumi & nosacījumi

1. Vispārīgi

1.1 Šie Vispārīgie pārdošanas, nomas un piegādes noteikumi un nosacījumi attiecas uz visiem “BAR CONTAINER” piedāvājumiem, līgumiem, produktu un pakalpojumu piegādēm.
1.2. Jebkuri pircēja, tostarp darījuma partnera un attiecīgā gadījumā: “BAR CONTAINER” nomnieka, iepirkuma un/vai citi vispārējie noteikumi un nosacījumi netiek piemēroti. Atkāpes no šo vispārīgo noteikumu un nosacījumu noteikumiem var skaidri un rakstiski noteikt tikai “BAR CONTAINER” vai ar “BAR CONTAINER” rakstisku piekrišanu. Atkāpes attiecas tikai uz līgumu, kurā šīs atkāpes ir izdarītas. Pretējā gadījumā spēkā paliek šādi nosacījumi.
1.3. Visi BAR CONTAINER piedāvājumi nav saistoši, ja vien rakstveidā nav panākta cita vienošanās. Visas vienošanās starp BAR CONTAINER un pircēju vai nomnieku ir saistošas un stājas spēkā tikai tad, ja BAR CONTAINER tās akceptē.
1.4. Izmaiņas jau noslēgtā līgumā stājas spēkā tikai tiklīdz un tiktāl, ciktāl BAR CONTAINER tās ir rakstiski apstiprinājusi.

2. Apbalvojumi

2.1. BAR CONTAINER piedāvājumi un cenas, par kurām ir panākta vienošanās ar BAR CONTAINER, ir norādītas bez PVN un ir balstītas uz izmaksu cenu koeficientiem, kas ir spēkā līguma noslēgšanas brīdī. Ja vien nav panākta cita vienošanās, visi cenu piedāvājumi var tikt mainīti.
2.2. Ja cenu pieaugums notiek saistībā ar vienu vai vairākiem izmaksu cenas faktoriem, piemēram, sakarā ar nodevu un/vai akcīzes nodokļa pieaugumu, rūpnīcas cenām, valūtas izmaiņām utt.

3. Piegāde

3.1. Norādītie piegādes termiņi ir tikai aptuveni un nekādā gadījumā nav uzskatāmi par termiņiem, ja vien nav skaidri noteikts citādi. Piegādes termiņš sākas tikai tad, kad ir izpildīts pēdējais pasūtījuma apstiprinājumā norādītais nosacījums.
3.2. Piegādes termiņa neievērošana neatkarīgi no iemesla nedod pircējam tiesības uz jebkādu kompensāciju vai līguma izbeigšanu un/vai jebkādu saistību neizpildi, uz ko viņam varētu būt tiesības saskaņā ar attiecīgo līgumu vai jebkuru citu starp pusēm pastāvošu līgumu.
3.3. Ja vien nav skaidri noteikts citādi, piegāde vienmēr notiek FAKTŪRĒ. Tāpēc, tiklīdz pārdotās preces ir izvestas no BĀRTA KONTEINERA, piegāde notiek uz pircēja risku un rēķina neatkarīgi no tā, kurš ir atbildīgs par transportēšanu, un neatkarīgi no izvēlētā transporta veida un maršruta.
3.4. Norādītie piegādes termiņi vienmēr ir jāuzskata par aptuveniem un nekad par termiņu. Ja puses nav vienojušās par piegādes termiņu, pircējam ir rakstiski jāpiešķir mums vismaz viena mēneša termiņš turpmākai izpildei, pirms mēs varam atsaukties uz piegādes termiņa pārsniegšanu. Mēs vienmēr centīsimies iespēju robežās ievērot noteikto piegādes termiņu, taču tā pārsniegšana nekad nebūs pamats mūsu atbildībai, izņemot tīšus gadījumus.
3.5. Ja pircējs jebkādu iemeslu dēļ nepieņem preču piegādi un preces ir gatavas nosūtīšanai, BAR CONTAINER ir tiesības pēc saviem ieskatiem nekavējoties pilnībā vai daļēji izbeigt līgumu, piegādāt preces uz pircēja risku un rēķina, uzglabāt preces pilnībā vai daļēji uz pircēja risku un rēķina vai nodrošināt to uzglabāšanu un iekasēt no pircēja maksu par jebkādām papildu izmaksām, kas pircējam radušās šī iemesla dēļ, vai pieprasīt zaudējumu atlīdzību. Ja preces pilnībā vai daļēji tiek uzglabātas uz pircēja riska un rēķina, BAR CONTAINER ir tiesības pēc tam, kad preces ir uzglabātas trīs nedēļas, pilnībā vai daļēji atteikties no līguma vai pieprasīt zaudējumu atlīdzību.
3.6. Jaunus konteinerus ar zemākas cenas garantiju vairumā gadījumu nosūta ar kravas automašīnu. Pārvadāšanas laikā var rasties nelieli transporta un pārkraušanas bojājumi. Diemžēl no tiem nav iespējams izvairīties. Var rasties nelieli bojājumi, piemēram, iespiedumi un skrāpējumi, kā arī neliela rūsa. Protams, jūs nesaņemsiet konteineru ar apjomīgiem iespiedumiem (dziļākiem par 50 mm). Uz grīdas var būt nelielas lietošanas pazīmes, piemēram, iekrāvēja riepu pēdas. Par bojājumiem jāziņo 24 stundu laikā pēc piegādes, pievienojot fotogrāfijas un/vai video.
3.7. Mēs ievērojam piegādes attālumu līdz 15 metriem no kravas automašīnas, un virsma, uz kuras tiks novietots materiāls, ir līdzena un piemērota ritošajam sastāvam.
3.8. Mēs nepārvadājam preces telpās. Tas nozīmē, ja preces ir jāpārvieto caur dzīvojamo ēku vai biroju. Mēs piegādājam preces uz mājokļiem.

4. Sūdzības

4.1. Par sūdzībām tiek uzskatītas visas pircēja sūdzības un pretenzijas, kas saistītas ar nopirkto preču daudzumu, kvalitāti, bojājumiem un/vai iepakojumu.
4.2. BAR CONTAINER pieņems un izskatīs tikai tās sūdzības, kas rakstveidā iesniegtas BAR CONTAINER astoņu dienu laikā pēc preču piegādes vai nodošanas pircēja rīcībā.
4.3. Ja BAR CONTAINER saskaņā ar 4.2. punktu paziņoto pretenziju atzīst par pierādītu, BAR CONTAINER ir iespēja uz sava rēķina aizstāt piegādātās preces ar trūkumiem vai samaksāt Pircējam summu, kas vienāda ar Pircēja par precēm maksājamo cenu. Tomēr abos gadījumos pircējam ar BAR CONTAINER piekrišanu defektīvais materiāls ir jāatdod atpakaļ BAR CONTAINER, ja BAR CONTAINER tam piekrīt. Nekādos apstākļos BAR CONTAINER nav atbildīga par jebkādu kompensāciju papildus šajā pantā paredzētajai kompensācijai.

4.4. Pircējam ir jāpārbauda BAR CONTAINER piegādāto preču daudzums, raksturs un veselība uzreiz pēc piegādes. Sūdzības par defektiem, kurus varēja atklāt, vienkārši ņemot paraugus, jāiesniedz BAR CONTAINER rakstiski trīs dienu laikā pēc to atklāšanas.
4.5. Ja tiek pārsniegti 4.2. un 4.4. punktā noteiktie termiņi, tiesības iesniegt sūdzību tiek zaudētas.
4.6. Sūdzības nekad nedod Pircējam tiesības pilnībā vai daļēji apturēt pirkuma cenas vai papildu izmaksu samaksu, un jebkāda prasība par atlaidēm un/vai kompensācijām ir nepārprotami izslēgta. 4.7. Ja un tādā apmērā, kādā Pircējs no pamatotas sūdzības varētu izrietēt prasījumu par pirkuma cenas atmaksu, attiecīgo prasījumu pret BAR CONTAINER nekad nevar ieskaitīt ar parādu pret BAR CONTAINER sakarā ar darījumiem, uz kuriem attiecīgā sūdzība neattiecas.

5. Nepārvaramas varas apstākļi

5.1 Ar nepārvaramas varas apstākļiem saprot jebkādu ar to nesaistītu neveiksmi, tostarp jebkuru notikumu, kura rezultātā BAR CONTAINER līguma izpilde ir kļuvusi tik sarežģīta vai dārga, salīdzinot ar tās izredzēm līguma noslēgšanas brīdī, ka pēc tās domām šādu izpildi vairs nevar pamatoti pieprasīt.
5. 2 Nepārvarama vara no BAR CONTAINER puses pastāv jebkurā gadījumā, bet ne tikai, ja pēc līguma noslēgšanas BAR CONTAINER nevar izpildīt savas saistības saskaņā ar šo līgumu vai šā līguma sagatavošanu kara, kara draudu, ugunsgrēka, ūdens postījumu, plūdu, sala, streiku, streiku sēdus, transporta ceļu bloķēšanas gadījumā. transporta līdzekļu defektu, importa un eksporta šķēršļu, mehānismu defektu, elektroenerģijas piegādes pārtraukumu, BAR CONTAINER vai uzņēmuma, no kura BAR CONTAINER iegūst izejvielas un palīgmateriālus, ražošanas grūtību vai stagnācijas, veterināro infekciju un/vai epidēmiju, kā arī citu iemeslu dēļ, kas nav BAR CONTAINER vaina vai risks. BAR CONTAINER rakstiski informē pircēju par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos.

5.3 BAR CONTAINER ir tiesības lauzt līgumu nepārvaramas varas apstākļu gadījumā. Tā vietā, lai izbeigtu līgumu, BAR CONTAINER ir tiesības, ja tā vēlas, apturēt tā izpildi līdz brīdim, kad nepārvaramas varas apstākļi ir izbeigušies.
5.4. BAR CONTAINER nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies līguma laušanas vai apturēšanas rezultātā nepārvaramas varas apstākļu dēļ, tostarp par negūto peļņu.

6. Īpašumtiesību saglabāšana

6. 1 Visas piegādātās preces paliek BAR CONTAINER īpašumā līdz brīdim, kad Pircējs ir izpildījis visas saistības, kas izriet no līgumiem, saskaņā ar kuriem Pārdevējs apņēmās veikt piegādi, tostarp prasības par līgumsodiem, procentiem un izmaksām, tostarp izmaksām, kas saistītas ar piegādāto preču vērtības zudumu un/vai atgūšanu, un līdz brīdim, kad Pārdevējs ir izpildījis visas citas prasības pret Pircēju, attiecībā uz kurām Pārdevējs var likumīgi noteikt īpašuma tiesību saglabāšanu saskaņā ar 3. pantu: 92 Nīderlandes Civilkodeksa. Līdz tam laikam Pircēja pienākums ir glabāt Pārdevēja piegādātās preces atsevišķi no citām precēm un skaidri identificēt tās kā Pārdevēja īpašumu, apdrošināt un glabāt tās pienācīgi apdrošinātas un pēc Pircēja pirmā pieprasījuma ļaut pārbaudīt apdrošināšanas polisi, kā arī atturēties no šādu preču pārkraušanas vai apstrādes.

6.2. Kamēr pircējs nav ieguvis īpašumtiesības uz iegādātajām precēm, viņam ir aizliegts atsavināt, ieķīlāt vai citādi apgrūtināt attiecīgās preces, izņemot gadījumus, kad tas notiek parastā uzņēmējdarbības gaitā. Ja pircējs pārdod un/vai piegādā attiecīgās preces parastā uzņēmējdarbības gaitā, BAR CONTAINER ir tiesības, kamēr pircējs nav pilnībā izpildījis savas maksājumu saistības pret BAR CONTAINER, pieprasīt, lai BAR CONTAINER tiktu nodotas no šādas pārdošanas izrietošās prasības pret tās klientiem.
6.3. Ja Pircējs neizpilda savas maksājumu saistības, BAR CONTAINER ir tiesības pēc atkārtotas piegādes saņemt atpakaļ piegādātās preces kā savu īpašumu vai nu no Pircēja, vai no trešajām personām, neskarot savas tiesības uz kompensāciju par nodarītajiem zaudējumiem.
6.4. Ja Pircējs apstrādā un/vai apstrādā piegādātās, bet vēl neapmaksātās preces un/vai uztic to apstrādi un/vai apstrādi trešajām personām savā vārdā, BAR CONTAINER paliek arī apstrādāto un/vai apstrādāto preču īpašnieks, pat ja apstrādes un/vai apstrādes rezultātā tiek iegūts cits produkts.
6.5. BAR CONTAINER nodod īpašumtiesības uz piegādātajiem priekšmetiem pircējam, tiklīdz pircējs ir izpildījis visas savas saistības pret BAR CONTAINER, kas izriet no līgumiem, saskaņā ar kuriem BAR CONTAINER apņēmās veikt piegādi, vai saistībā ar tiem, neskarot BAR CONTAINER aizturējuma tiesības, arī par labu citiem prasījumiem, kas jebkāda iemesla dēļ ir BAR CONTAINER pret pircēju. Pircējs ieķīlā par labu BAR CONTAINER pirmās pakāpes ķīlas tiesības uz priekšmetiem, ko BAR CONTAINER piegādājusi kā ieķīlātas preces par labu pircējam, un BAR CONTAINER to pieņem. Pircējs apliecina, ka viņš ir pilnvarots ieķīlāt iepriekš minētās preces un ka uz šīm precēm neattiecas ierobežotas tiesības un/vai ķīlas tiesības.

7. Maksājums

7.1. Pircēja pienākums ir samaksāt pirkuma cenu tam paredzētajā laikā.
7.2. BAR CONTAINER vienmēr ir tiesības apturēt savu saistību izpildi līdz brīdim, kad Pircējs pēc BAR CONTAINER pieprasījuma un atbilstoši tā prasībām ir sniedzis garantijas visu savu saistību izpildei saskaņā ar attiecīgo līgumu. Ja Pircējs nesniedz pieprasītās garantijas vai nesniedz tās pilnā apmērā vai savlaicīgi, viņš vainojams ar BAR CONTAINER noslēgtā līguma pārkāpšanā.
7.3. Pircējs nav tiesīgs apturēt savu maksājumu jebkāda iemesla dēļ. Nav pieļaujama arī kompensācija vai atlīdzība.
7.4. Ja Pircējs savlaicīgi nepilda savas maksājumu saistības, viņš nepilda savas saistības, un tam nav nepieciešams brīdinājums par saistību neizpildi. Šādā gadījumā BAR CONTAINER ir tiesīgs no kavējuma brīža iekasēt nokavējuma procentus pēc likumā noteiktās procentu likmes, pieskaitot 2% no rēķina summas vai tās neapmaksātās daļas. Turklāt nemaksāšanas gadījumā BAR CONTAINER ir tiesības iekasēt no pircēja visas saprātīgās izmaksas, kas saistītas ar tiesas un ārpustiesas pasākumiem, kurus BAR CONTAINER (pēc saviem ieskatiem) veic pret pircēju, nepārsniedzot 15 % no pircēja parāda pamatsummas, bet ne mazāk kā EUR 250,- bez PVN.

8.3 Izpildāmība un izbeigšana

8.1. Neskarot citus šo Vispārīgo noteikumu un nosacījumu noteikumus, BAR CONTAINER prasījumi pret Pircēju kļūst nekavējoties atmaksājami, tiklīdz Pircējs ir pasludināts par bankrotējušu, pieprasa maksājumu apturēšanu, viņam ir piemēroti drošības pasākumi un/vai viņš ir pilnībā vai daļēji zaudējis tiesības brīvi pārvaldīt un brīvi rīkoties ar saviem aktīviem. Turklāt šādos apstākļos BAR CONTAINER ir tiesīgs lauzt līgumu. Līguma laušanas gadījumā pircējs ir atbildīgs par visiem zaudējumiem, kas radušies BAR CONTAINER, tostarp par zaudējumiem, kas radušies peļņas un transporta izmaksu dēļ.
8.2. Jebkura līguma laušana jebkāda iemesla dēļ vienmēr nozīmē, ka viss, kas pienākas BAR CONTAINER, kļūst izpildāms.

9. Atbildība

9.1 Izņemot rupjas nolaidības gadījumus, BAR CONTAINER nekad nebūs atbildīgs par jebkādiem tiešiem vai netiešiem zaudējumiem, kas nodarīti pircēja un/vai trešo personu personām, īpašumam vai uzņēmumiem.
9.2 BAR CONTAINER atbildības gadījumā šī atbildība katrā atsevišķā gadījumā nepārsniedz summu, ko sedz BAR CONTAINER apdrošināšana. Ja kāda iemesla dēļ šī apdrošināšana nesniedz nekādu atlīdzību vai ja konkrētajā gadījumā zaudējumus nesedz šī apdrošināšana, atbildība tiek ierobežota līdz summai, kas vienāda ar BAR CONTAINER sniegto preču un/vai pakalpojumu, uz kuriem attiecas atbildība, rēķina vērtību.
9.3. Zaudējumi peļņas zaudējumu vai citu izrietošu zaudējumu veidā nav atlīdzināmi nekādos apstākļos.
9.4. BAR CONTAINER neatbild par bojājumiem, kas radušies konteineram neuzmanīgas pārvietošanas rezultātā ar celtni, izmantojot pacelšanas āķskrūves, tas neattiecas uz premium modeļa konteineriem ar 10 gadu ražotāja garantiju pret rūsu.
9.5 BAR CONTAINER nav atbildīgs par konteineru, materiālu, personu bojājumiem kopējā koncepcijā mūsu bezmaksas būvniecības palīdzības laikā. Tas ir tāpēc, ka BAR CONTAINER pilnībā nekontrolē montāžu ar savu personālu un tādēļ nevar uzņemties atbildību.  Tomēr, sniedzot pilnas montāžas pakalpojumu, šo konteineram nodarīto kaitējumu BAR CONTAINER var atlīdzināt, jo piegādāto preču pilnīgu montāžu veic tikai BAR CONTAINER darbinieki.
9.6. BAR CONTAINER nav atbildīga par konteinera satura bojājumiem.

10. Piemērojamie tiesību akti un jurisdikcija

10.1 Piedāvājumus un līgumus starp BAR CONTAINER un Pircēju, uz kuriem pilnībā vai daļēji attiecas šie Vispārīgie noteikumi un nosacījumi, reglamentē Nīderlandes tiesību akti. Vīnes Tirdzniecības konvencija netiek piemērota.
10.2. Visi strīdi, kas izriet no šī līguma, ir ekskluzīvi piekritīgi tikai tās vietas kompetentajai tiesai, kurā atrodas BAR CONTAINER juridiskā adrese.

KONKRĒTA DAĻA
11. Piemērojamība

11.1. Šajā Vispārīgo noteikumu un nosacījumu īpašajā sadaļā ir spēkā šādas definīcijas:
Nomnieks: BAR CONTAINER darījuma partneris.
Nomas objekts: objekts, ko Nomnieks nomā no BAR CONTAINER.
Nomas līgums: līgums, kas noslēgts starp BAR CONTAINER un Nomnieku saistībā ar Nomas objekta nomu un īri.
11.2. Noteikumi, kas ietverti šo Vispārīgo noteikumu Speciālajā daļā, papildus Vispārīgajā daļā ietvertajiem noteikumiem attiecas uz visiem piedāvājumiem, akceptiem, līgumiem un citām darbībām, kas saistītas ar Nomas objekta nodošanu un ar to saistīto pakalpojumu sniegšanu, ko veic BAR CONTAINER kā Iznomātājs.

12. Piedāvājumi

12.1 Ja vien nav skaidri norādīts citādi, visi BAR CONTAINER piedāvājumi, neatkarīgi no formas, kādā tie ir izteikti, nav saistoši. Jebkuru nesaistošu BAR CONTAINER piedāvājumu BAR CONTAINER var atsaukt pat 10 (desmit) darba dienu laikā pēc tam, kad BAR CONTAINER ir saņēmis fraktētāja akceptu.
12.2. BAR CONTAINER paziņojumi un specifikācijas attiecībā uz izmēriem, ietilpību, veiktspēju vai rezultātiem ir sniegtas tikai aptuveni.
12.3. Ciktāl Nomnieks veic jebkādas darbības un/vai sagatavošanās darbus šim nolūkam, šķietami cerot vai pieņemot, ka nomas līgums tiks vai ir noslēgts, Nomnieks to dara uz savu risku.
12.4. Par jebkuru neprecizitāti vai iespējamu neprecizitāti Pasūtījuma apstiprinājumā Nomniekam ir rakstiski jāpaziņo BAR CONTAINER divu darba dienu laikā no apstiprinājuma datuma zem soda naudas zaudējuma.

13. Īres maksa un drošības nauda

13.1 Visas BAR CONTAINER norādītās cenas ir norādītas bez PVN. Uzkrātais PVN tiek rēķināts atsevišķi.
13.2 Ja BAR CONTAINER iznomātā priekšmeta piegādei ir nepieciešamas izmaksas, piemēram, transporta izmaksas, BAR CONTAINER var arī tās atsevišķi iekasēt no Nomnieka.
13.3. Ja ir panākta vienošanās par depozīta samaksu no nomnieka puses, BAR CONTAINER var apturēt iznomātā priekšmeta piegādi līdz brīdim, kad depozīts ir samaksāts pilnā apmērā. Depozīts tiek atgriezts Nomniekam pēc nomas līguma izbeigšanas, nemaksājot procentus un ņemot vērā visas prasības, kas BAR CONTAINER var rasties pret Nomnieku jebkādu iemeslu dēļ.
13.4. Ja BAR CONTAINER pamatoti uzskata, ka Nomnieka finansiālais stāvoklis dod iemeslu to darīt, Nomniekam ir pienākums pēc BAR CONTAINER pirmā pieprasījuma nekavējoties sniegt BAR CONTAINER apmierinošu nodrošinājumu (papildu vai citu) Nomnieka saistību izpildei saskaņā ar Nomas līgumu. Ja Nomnieks savlaicīgi nesniedz pienācīgu nodrošinājumu, BAR CONTAINER ir tiesības nekavējoties izbeigt Nomas līgumu, neuzliekot nekādu zaudējumu atlīdzināšanas pienākumu.

14. Maksājums

14.1 Nomniekam ir pienākums savlaicīgi samaksāt summu, kas pienākas BAR CONTAINER, skaidrā naudā BAR CONTAINER telpās vai ar pārskaitījumu uz BAR CONTAINER norādīto bankas kontu. Maksājums, kas nav veikts skaidrā naudā, tiek uzskatīts par savlaicīgi veiktu tikai tad, ja maksājamā summa tiek ieskaitīta iepriekšējā teikumā minētajā bankas kontā līdz datumam, par kuru šim nolūkam ir panākta vienošanās.
14.2. Gadījumā, ja nomas maksa (kāda tās daļa) netiek saņemta līdz saskaņotajam datumam, BAR CONTAINER, neskarot savas citas likumā vai Līgumā noteiktās tiesības un bez paziņojuma par saistību neizpildi, ir tiesīga
(a) iekasē no Nomnieka procentus ar likmi 1,5 % mēnesī no (nesamaksātās) nomas maksas daļas, sākot no minētā datuma, un, aprēķinot šos procentus, mēneša daļa tiek uzskatīta par pilnu mēnesi, un
(b) aptur līguma, par kuru Nomnieks kavē maksājumu, kā arī jebkura cita līguma ar Nomnieku izpildi.
Ja Nomnieks nesamaksā visu summu, kas pienākas BAR CONTAINER noteiktajā papildu termiņā, pat pēc rakstiska atgādinājuma, BAR CONTAINER ir tiesības nekavējoties lauzt līgumu. BAR CONTAINER var arī iekasēt no īrnieka visus izdevumus, kas tai radušies tiesā vai ārpustiesas procesā, lai aizsargātu savas tiesības pret īrnieku. Ārpustiesas piedziņas izmaksas ir vismaz EUR 1250 par katru BAR CONTAINER veikto darbību pret nomnieku.
14.3 Arrendat veiktais maksājums vispirms tiek ieskaitīts aprēķinātajos procentos, pēc tam – BAR CONTAINER izmaksās, kas radušās Arrendat neizpildes dēļ, un tikai tad – radušajās ienākumu izmaksās, pirmajām ir prioritāte pār otrajām. Pirmā no minētajām normām ir piemērojama tiktāl, ciktāl BAR CONTAINER nav noteikusi citādi.
14.4. Ja vien rakstveidā nav skaidri noteikts citādi, Nomnieks nedrīkst piemērot nekādas atlaides, atskaitījumus vai ieskaitu attiecībā uz jebkuru noteikumu. Turklāt, ja BAR CONTAINER nepilda savas maksājumu saistības, Nomniekam nav tiesību apturēt savu maksājumu saistību izpildi.

15. Nomas objekta piegāde un pieņemšana

15.1 Ja vien rakstveidā nav skaidri noteikts citādi, BAR CONTAINER nodrošina, ka iznomātais priekšmets ir pieejams Nomniekam tam paredzētajā laikā BAR CONTAINER norādītajā BAR CONTAINER pagalmā, noliktavā vai noliktavā, kā norādījis BAR CONTAINER. BAR CONTAINER nav pret Nomnieku neizpildījusi savas saistības attiecībā uz Iznomātā izstrādājuma piegādi, kamēr Nomnieks nav rakstiski piešķīris Nomniekam jaunu saprātīgu termiņu pēc sākotnējā izstrādājuma piegādes termiņa beigām un BAR CONTAINER nav ļāvusi arī šim termiņam beigties. Nosakot šo saprātīgo termiņu, jāņem vērā visi apstākļi.
15.2. Ja Nomnieks nepieņem nomāto īpašumu noteiktajā laikā un tas nav noticis BAR CONTAINER vainas dēļ, Nomnieks nepilda savas saistības. Neskarot viņa tiesības saņemt kompensāciju par visām izmaksām un zaudējumiem saistībā ar pirmo nepiegādāšanu, BAR CONTAINER ir tiesības nekavējoties izbeigt nomas līgumu bez tiesas iejaukšanās, ja Nomnieks nepieņem iznomāto priekšmetu pirms vai otrajā reizē, par ko BAR CONTAINER ir paziņojis Nomniekam.
15.3. Saņemot nomas priekšmetu vai vismaz tūlīt pēc tam Iznomātājs rūpīgi pārbauda nomas priekšmeta stabilitāti, izturību un pilnīgumu. Ja Nomnieks atklāj jebkādus defektus vai trūkumus, tas par to rakstiski paziņo BAR CONTAINER ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā pēc to atklāšanas. Trūkumi, kurus nomnieks nav savlaicīgi atklājis, rūpīgi pārbaudot iznomājamā objekta pamatīgumu, izturīgumu un pilnīgumu tā pārņemšanas brīdī, vai trūkumi, par kuriem nomnieks nav savlaicīgi rakstiski paziņojis BAR CONTAINER, nevar būt par pamatu nomas maksas samazināšanai, nomas līguma izbeigšanai vai zaudējumu atlīdzināšanai.

16. Izmantojiet

16.1 Nomniekam ir pienākums lietot Nomas objektu kā labticīgam Nomniekam, kas nozīmē, ka.
(a) ka Nomnieks Līzinga Objektu izmanto tikai tam mērķim, kuram tas tika iznomāts, un šajā apjomā ir citādi piemērots atbilstoši tā būtībai;
(b) ka Nomnieks Līzinga Objektu izmanto saskaņā ar BAR CONTAINER sniegtajām instrukcijām lietošanas instrukciju u.c. veidā vai citādi;
(c) ka Nomnieks pastāvīgi pārbauda Līzinga objekta pareizu darbību un, ciktāl nav panākta cita vienošanās, nekavējoties veic ikdienas apkopi, kas nepieciešama pareizas darbības uzturēšanai, un tas viss saskaņā ar ražotāja specifikācijām, ja tādas ir pieejamas;
(d) Nomnieks veic visus saprātīgos pasākumus, lai izvairītos no Līzinga objekta bojājumiem un/vai zaudējumiem;
(e) ka Nomnieks nepārvieto vai nepārvieto Nomas objektu no vietas, kur Nomas objekts tiks izmantots, nesaņemot iepriekšēju BAR CONTAINER piekrišanu.
16.2. Ja Nomas objekta izmantošanai ir nepieciešama atļauja, ja vien nav skaidri noteikts citādi, Nomniekam ir jānodrošina, ka šāda atļauja tiek saņemta savlaicīgi.
16.3. Īrniekam ir aizliegts bez iepriekšējas rakstiskas BAR CONTAINER piekrišanas padarīt Iznomāto Objektu pieejamu trešajām personām iznomāšanai, apakšnomāšanai, izmantošanai vai citiem mērķiem.
16.4. Ja BAR CONTAINER vēlas, lai Nomas objekts būtu tās rīcībā pārbaudes, apkopes vai remonta veikšanai, Nomniekam nekavējoties pēc pieprasījuma jāsniedz šajā nolūkā pilnīga sadarbība, kas cita starpā ietver arī to, ka Nomnieks, ja tas tiek pieprasīts, nodrošina piemērotu un drošu darba vietu saskaņā ar spēkā esošajiem darba apstākļiem un vides aizsardzības noteikumiem, ja nepieciešams, arī ārpus Nomnieka parastā darba laika.

17. Atsavināšana; trešās personas prasījums

17.1 Ja iznomātais objekts tiek arestēts (vai draud arests), vai trešās personas ceļ pretenzijas saistībā ar iznomāto objektu, Nomniekam par to nekavējoties jāinformē BAR CONTAINER. Nomniekam ir arī jārīkojas saskaņā ar BAR CONTAINER norādījumiem, ko viņam šajā laikā sniedz BAR CONTAINER. BAR CONTAINER ir tiesības nodrošināt nomniekam līdzvērtīgu aizstājējpriekšmetu.
17.2. Ja uz nomnieka rēķina tiek veikta arī pieķeršana BAR CONTAINER piederošajiem nomas priekšmetiem un tas rada izmaksas BAR CONTAINER, nomniekam ir jāatlīdzina BAR CONTAINER visas izmaksas, kas rodas saistībā ar pieķeršanu.

18. Defekti

18.1. Neskarot 15.3. punktu, ja Nomnieks Nomas laikā atklāj jebkādus defektus, trūkumus vai bojājumus Iznomātajā īpašumā, tam par to nekavējoties un jebkurā gadījumā trīs darba dienu laikā rakstiski jāinformē BAR CONTAINER. Defektu, trūkumu vai bojājumu novēršana, par kuriem nav savlaicīgi rakstiski paziņots, nevar būt par pamatu nomas maksas samazināšanai, nomas līguma izbeigšanai vai zaudējumu atlīdzināšanai no BAR CONTAINER puses.
18.2. Ja tiek atklāts iznomātā Objekta defekts, trūkums vai bojājums, Nomnieks nedrīkst turpināt tā lietošanu, kamēr nav konsultējies ar BAR CONTAINER. Ja Nomnieks laikus nekonsultējas ar BAR CONTAINER, par zaudējumiem, kas radušies lietošanas turpināšanas rezultātā, atbild vai paliek atbildīgs Nomnieks.
18.3 BAR CONTAINER pēc tam, kad Nomnieks ir ziņojis par Nomas objekta defektu, defektu vai bojājumu un ir kļuvis skaidrs, ka Nomas objekta turpmākai lietošanai vai saglabāšanai ir nepieciešams remonts, pēc iespējas ātrāk novērš defektu, defektu vai bojājumu / ņemot vērā defekta, defekta vai bojājuma raksturu un pieejamo darbaspēku un materiālus /, veicot remontu. Pēc BAR CONTAINER pieprasījuma Nomnieks nekavējoties nodod Nomas objektu BAR CONTAINER rīcībā remonta veikšanai BAR CONTAINER norādītajā vietā. Nomnieks nekādos apstākļos neļaus, lai remontu veiktu trešā persona bez iepriekšējas BAR CONTAINER piekrišanas. BAR CONTAINER var vai nevar savlaicīgi nodrošināt Nomniekam līdzvērtīgu nomātās daļas nomaiņu. Remonta izmaksas sedz BAR CONTAINER, izņemot, ja BAR CONTAINER pierāda, ka defekts, trūkums vai bojājums radies pēc Nomnieka iniciatīvas. Nomnieks nekādā gadījumā nav atbildīgs par (i) jebkādu Nomas objekta izmantošanu, kas ir pretrunā ar to, kas tiek sagaidīts no laba nomnieka, vai (ii) trešo personu darbību vai bezdarbību, par kuru BAR CONTAINER nav juridiski atbildīgs.
18.4. Ja Nomnieks nevar izmantot Nomas objektu ilgāk par 1 (vienu) darba dienu Nomas objekta defekta, trūkuma vai bojājuma dēļ, kas nav (daļēji) saistīts ar Nomnieku, viņam ir tiesības uz nomas maksas samazinājumu tādā nozīmē, ka viņam nav jāmaksā nomas maksa par tām dienām, kad viņš nevar izmantot Nomas objektu pēc iepriekšminētā termiņa.
18. 5. Ja (i) BAR CONTAINER nav novērsis defektu, trūkumu vai bojājumu pat pēc Nomnieka rakstiska atgādinājuma, kurā, ņemot vērā defekta, trūkuma vai bojājuma raksturu, pieejamo darbaspēku un materiālus, ir noteikts saprātīgs termiņš remonta veikšanai. (ii) defekta, trūkuma vai bojājuma rakstura dēļ no Nomnieka nevar pamatoti prasīt, lai tas turpinātu lietot Līzinga objektu, un (iii) BAR CONTAINER nav nodrošinājis līdzvērtīgu aizstājēju Līzinga objektu, tad Nomniekam ir tiesības izbeigt Līzinga līgumu. Tomēr Nomniekam nav tiesību izbeigt Nomas līgumu, kamēr tas pēc BAR CONTAINER atzinuma nav sniedzis pietiekamu nodrošinājumu remonta izmaksu segšanai, ja BAR CONTAINER to ir pieprasījis saskaņā ar 18.3. punkta pēdējo teikumu.

19. Nomas objekta nozaudēšana vai bojājums

19.1. Nomniekam ir jāziņo BAR CONTAINER par jebkādu pilnīgu vai daļēju Nomas objekta pilnīgu vai daļēju nozaudēšanu (kontroles zaudēšanu) vai pilnīgu vai daļēju iznīcināšanu fiziskā nozīmē nekavējoties pēc tās atklāšanas un turklāt jāsniedz BAR CONTAINER visa nepieciešamā sadarbība saistībā ar nozaudēšanu vai iznīcināšanu. Zaudējums vai iznīcināšana notiek arī tad, ja Nomas objekta bojājumu novēršanas izmaksas pēc BAR CONTAINER ieskatiem pārsniedz Nomas objekta tirgus nomas vērtību tajā brīdī.
19.2. Ja vien BAR CONTAINER pēc paziņojuma par Nomas objekta nozaudēšanu vai bojāšanu nenodrošina līdzvērtīgu Nomas objekta aizstājēju, Nomas līgums tiek izbeigts Nomas objekta nozaudēšanas vai bojāšanas gadījumā. Tomēr, ja Nomas objekta daļējas nozaudēšanas vai daļējas bojāšanās gadījumā Nomnieks vēlas turpināt izmantot atlikušo Nomas objekta daļu, Nomas līgums tiek turpināts par samazinātu nomas maksu. Ja vien puses nav vienojušās citādi, nomas maksa tiek samazināta tādā pašā apmērā, kādā visa Nomas objekta patiesā nomas vērtība ir samazināta par daļēju zudumu vai daļēju nolietojumu.
19.3. Ja zaudējumu vai bojājumu izraisījis apstāklis, kas ir juridiski attiecināms uz Nomnieku, zaudējumus, kas radušies BAR CONTAINER, sedz Nomnieks. Zaudējumu gadījumā šādus zaudējumus aprēķina, pamatojoties uz aizvietošanas vērtību.

20. Atgriešanās nomas termiņa beigās

20.1 Nomas līguma beigās nomniekam ir jāinformē BAR CONTAINER, ka iznomātais objekts atkal ir BAR CONTAINER rīcībā. Līdz iznomātā objekta nodošanai atpakaļ par iznomātā objekta aprūpi atbildīgs ir iznomātājs.
20.2. Ja vien rakstveidā nav skaidri noteikts citādi, Nomniekam ir jāatdod iznomātais objekts tīrs un – izņemot normālu nomas objekta nolietojumu, kad nomas objekts tiek lietots atbilstoši tam, kas tiek sagaidīts no laba Nomnieka, – sākotnējā stāvoklī BAR CONTAINER, padarot iznomāto objektu pieejamu BAR CONTAINER vietā, kur BAR CONTAINER ir nodevis iznomāto objektu Nomnieka rīcībā Nomas līguma izpildes nolūkā. Nomniekam Nomas objekts ir jādara pieejams ne vēlāk kā dienā, kad Nomas līgums tiek izbeigts sakarā ar nolīgtā nomas termiņa beigām vai kāda cita iemesla dēļ.
20.3. Turklāt Nomnieks 20.2. punktā aprakstītajā veidā un laikā atdod BAR CONTAINER tās Nomas objekta daļas, kas nomas termiņa laikā atbrīvojušās, cita starpā, Nomnieka veiktās apkopes rezultātā.
20.4 Viss, ko Nomniekā vai uz tā uzstādījis Nomnieks vai kas uzstādīts pēc Nomnieka norādījuma, kļūst par BAR CONTAINER īpašumu, par ko Nomniekam nav jāmaksā nekāda kompensācija, neskarot BAR CONTAINER tiesības uz Nomnieka rēķina aizvākt visu, ko Nomnieks uzstādījis vai licis uzstādīt Nomniekam.
20.5. Ja Īrnieks nenodrošina iznomātā objekta pieejamību tam paredzētajā vietā un termiņā, tas nepilda savas saistības, un BAR CONTAINER par to nav jābrīdina. Nomniekam tādā gadījumā tiek piemērots līgumsods trīs (3) % apmērā no tāda paša vai līdzvērtīga nomas objekta iegādes cenas (bez PVN) par katru reizi, kad Nomnieks nenodrošina Nomas objekta pieejamību tam paredzētajā vietā un termiņā, ja vien nav panākta cita vienošanās. Papildus soda naudai BAR CONTAINER ir tiesības saņemt pilnu kompensāciju par visiem zaudējumiem, kas BAR CONTAINER radušies, Nomniekam pārkāpjot savu pienākumu nodrošināt Nomas objekta pieejamību tam piemērojamā vietā un laikā. Turklāt BAR CONTAINER ir tiesības, un Nomnieks to ir skaidri pilnvarojis, iekļūt vietā, kur atrodas Iznomātais objekts, lai to pārņemtu savā īpašumā. No tā izrietošās izmaksas sedz arī Nomnieks.
20.6 Ja pēc atgriešanas iznomātais priekšmets tiek atrasts bojāts vai nav iztīrīts, Nomnieks ir atbildīgs par visiem zaudējumiem un izmaksām, kas radušās BAR CONTAINER. Pēdējais teikums ir spēkā, ja vien Nomnieks nepierāda, ka bojājums vai netīrība ir radušies tādu apstākļu dēļ, par kuriem Nomnieks nav atbildīgs.
20.7. Nomniekam jāsniedz BAR CONTAINER visa nepieciešamā palīdzība, lai BAR CONTAINER varētu atgūt iznomāto priekšmetu savā īpašumā.
20.8. Ja pēc atgriešanās izrādās, ka BAR CONTAINER rīcībā atkal ir nonācis ne tikai iznomātais priekšmets, bet arī materiāli, kas nav BAR CONTAINER īpašums, BAR CONTAINER ir tiesīga no Nomnieka iekasēt papildu izmaksas (šķirošanu), kas tai radušās šī iemesla dēļ.

21. Nomas līguma izbeigšana

21.1 BAR CONTAINER ir tiesības nekavējoties, bez tiesas iejaukšanās un bez iepriekšēja brīdinājuma izbeigt Nomas līgumu, ja
(a) Nomnieks nepilda vienu vai vairākas Nomas līgumā vai šajos noteikumos noteiktās saistības;
(b) pret Nomnieku ir pasludināts maksājumu moratorijs vai iesniegts pieteikums par bankrotu
(c) Nomnieka īpašumam vai jebkurai tā daļai tiek uzlikts arests;
(d) Nomnieka uzņēmējdarbība tiek (būtiski) slēgta, pārtraukta vai likvidēta;
(e) Nomnieks (būtiski) atbrīvo savas telpas vai telpas bez iepriekšēja rakstiska brīdinājuma vai atstāj telpas vai telpas acīmredzami pastāvīgi;
(f) vai iestājas jebkādi citi apstākļi, kas var radīt BAR CONTAINER pamatotas šaubas par Nomnieka saistību izpildi saskaņā ar Nomas līgumu.
21.2 BAR CONTAINER nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies Nomas līguma izbeigšanas rezultātā saskaņā ar 21.1. punktu.
21.3. Visas izmaksas, kas rodas saistībā ar Nomas izbeigšanu, sedz Nomnieks. Izbeigšanas rezultātā visi esošie BAR CONTAINER prasījumi kļūst maksājami.

22. Apdrošināšana

22.1 Ja BAR CONTAINER ir apdrošinājis Nomas objektu pret bojājumiem, iznīcināšanu un zaudējumiem, ievērojot šo Vispārīgo noteikumu un nosacījumu citu sadaļu noteikumus, piemēro šādus noteikumus:
(a) Nomniekam ir pienācīgi jārūpējas par Nomas objektu;
(b) Nomniekam nekavējoties rakstiski jāziņo BAR CONTAINER arī par jebkādu Nomas objekta bojājumu, iznīcināšanu vai nozaudēšanu;
(c) Nomniekam ir pienākums atlīdzināt BAR CONTAINER visus zaudējumus, kas BAR CONTAINER radušies Nomas objekta bojājuma, iznīcināšanas un/vai nozaudēšanas rezultātā, ja un ciktāl BAR CONTAINER apdrošināšana nesniedz segumu, piemēram, pašrisku dēļ vai tāpēc, ka bojājums iznīcināšanu un/vai Nomas objekta zaudēšanu ir izraisījusi Nomnieka rupja nolaidība, jo Nomnieks nav laikus paziņojis BAR CONTAINER par bojājumu, iznīcināšanu vai zaudējumu vai arī apdrošināšanas summa nav pietiekama, lai pilnībā segtu kaitējumu, kas radies Nomas objekta bojājuma vai zaudējuma rezultātā.

23. Solidārā atbildība

23.1 Ja nomnieks jebkurā brīdī nomas laikā sastāv no vairāk nekā vienas (juridiskas) personas, katra no šīm (juridiskajām) personām ir solidāri atbildīga pret BAR CONTAINER par saistībām, kas izriet no nomas līguma.

24. Tiesību un pienākumu nodošana

24.1 Nomnieks drīkst nodot no nomas līguma izrietošās tiesības vai pienākumus trešajām personām tikai ar iepriekšēju rakstisku BAR CONTAINER piekrišanu. BAR CONTAINER var piešķirt piekrišanu ar nosacījumiem.
24.2. BAR CONTAINER ir tiesības nodot īpašumtiesības uz iznomāto īpašumu un no nomas līguma, kas noslēgts ar Nomnieku, izrietošās tiesības un saistības trešajām personām. Nomnieks iepriekš skaidri piekrīt, ka no nomas līguma un šiem vispārīgajiem noteikumiem izrietošās tiesības un pienākumi, kā arī īpašumtiesības uz nomas objektu tiek nodotas trešajām personām.

Bergschenhoek, 2022. gada februāris

Close